రైలు పట్టాల కింద కంకర రాళ్ళను పరుస్తారు ఎందుకని

రైలు పట్టాల కింద కంకర రాళ్లు ఎందుకని.? మనలో చాలామంది రైలు ప్రయాణాలు చేసే ఉంటారు. రైలు పట్టాల మీద ప్రయాణిస్తుందని కూడా తెలుసు. కానీ ఎప్పుడైనా గమనించారా రైలు పట్టాల కింద కంకర రాళ్లు ఎందుకు ఉన్నాయని…? మనం అనుకుంటాం సాధారణమైన రోడ్డుపై కంకర పరిచి వాటిపై పట్టాలను ఏర్పాటు చేస్తారని. కానీ మనం... Read more