పేదవాడి ఆపిల్ గా పిలువబడే జామ రహస్యాలు

రుచికి రుచి ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం పండ్లలో నెంబర్ వన్ పండు అపరిమిత పోషకాల నిలయం జామ. సీజన్ తో సంబంధం లేకుండా అన్ని కాలాల్లో దొరికేది జామపండు.దీనిని పేదవాడి ఆపిల్ గా పిలుస్తుంటారు.రేటు తక్కువ లాభం ఎక్కువ.వీటి ఆవిర్భావం మధ్య అమెరికా లో జరిగిందని అధ్యాయానాలు చెబుతున్నాయి. అనేక ఉష్ణ మండల మరియు ఉప ఉష్ణ... Read more